Kết cấu cách nhiệt và kích thước kho lạnh cấp đông bảo quản thịt
Hotline: 0912 769 629

Kết cấu cách nhiệt và kích thước kho lạnh cấp đông bảo quản thịt

Kết cấu cách nhiệt và kích thước kho lạnh cấp đông bảo quản thịt như thế nào?

Kích thước kho lạnh cấp đông bảo quản thịt rất khó xác định theo các tính toán thông thường vì bên trong kho cấp đông có bố trí dàn lạnh có kích thước lớn đặt ngay dưới nền, hệ thống trần giả tạo kênh tuần hoàn gió, khoảng hở cần thiết để sửa chữa kho lạnh. Phần không gian còn lại để bố trí các xe chất hàng. Vì thế dựa vào năng suất để xác định kích thước kho cấp đông khó chính xác.
Kích thước kho lạnh cấp đông có thể tính toán theo các bước tính như kho lạnh (chương 2). Tuy nhiên cần lưu ý là đối với kho cấp đông bảo quản thịt hệ số chất tải nhỏ hơn kho lạnh nhiều.

Để có số liệu tham khảo và tính toán dưới đây chúng tôi giới thiệu kích thước của các kho cấp đông thường hay được sử dụng ở các xí nghiệp đông lạnh ở nước ta.
Cần lưu ý là khi tính theo hệ số chất tải cho ở bảng 4-4 cần nhân với 2 mới có dung tích thực kho cấo đông vì